Ochrana spotrebiteľa v eshope

Pri problematike ochrany spotrebiteľa je dôležité definovať, kto je spotrebiteľ. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) definuje pojem spotrebiteľ ako „fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.“ 5 Na základe takéhoto definovania spotrebiteľa sa na problematiku ochrany s otrebiteľa možno pozerať z dvoch hľadísk, a to pri vzťahoch medzi podnikmi navzájom (B2B) a medzi podnikom a konečným spotrebiteľom (B2C).

privacy

Ochrana spotrebiteľa vo vzťahu Podnik – Podnik (B2B)

Vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi sa primárne riadia ich vzájomnými zmluvami, obchodným zákonníkom, resp. pri medzinárodných obchodných vzťahoch aj medzinárodnými zmluvami a konvenciami. Najzávažnejšou oblasťou pri problematike ochrany spotrebiteľa v rámci vzťahu podnik – podnik je v oblasti zodpovednosti za výrobok. Distribučné reťazce môžu pozostávať z viacerých podnikateľských subjektov a preto je potrebné vedieť priradiť zodpovednosť za výrobok podľa toho, či ide o uvedenie na trh tuzemský výrobok, komunitárny alebo výrobok pochádzajúci z krajín mimo EÚ. V prípade, ak ide o dovoz tovaru pochádzajúceho z krajín mimo EÚ za splnenie európskych technických predpisov a noriem sú zodpovedné vždy komunitárne podnikateľské subjekty, teda splnomocnený zástupca, dovozca, dodávateľ a predajca výrobku konečnému spotrebiteľovi. Ich vzájomné vzťahy si musia členovia distribučného reťazca (od výrobcu až po predajcu) zmluvne ošetriť. V opačnom prípade zodpovednosť zahraničného výrobcu za škodu je povinný nahradiť spotrebiteľovi na svoje náklady komunitárny hospodársky subjekt, príslušný podľa európskych smerníc a národných predpisov v danom členskom štáte EÚ podľa sídla poškodeného.

Ochrana spotrebiteľa vo vzťahu Podnik – Spotrebiteľ (B2C)

Nákup prostredníctvom internetového obchodu prináša spotrebiteľovi omnoho viac rizík, akým je vystavený pri nákupe v kamennom obchode. Tieto riziká vyplývajú z toho, že spotrebiteľ si tovar ponúkaný cez internetový obchod nemôže chytiť, vyskúšať a zistiť jeho skutočnú kvalitu. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má „každý spotrebiteľ právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly.“6 Prevádzkovateľ internetového obchodu musí zabezpečiť, aby spotrebiteľ mohol uplatniť svoje práva a z toho dôvodu je povinný:

 • predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov
 • predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite, ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
 • predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
 • správne účtovať ceny pri predajni výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
 • zabezpečiť hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
 • dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
 • predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
 • zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich bezpečné použitie.

Changes-to-privacy-policy

Všeobecné obchodné podmienky

Pri uzatváraní obchodu prostredníctvom internetového obchodu je tiež dôležité zabezpečiť transparentný zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Na tento účel sa v internetovom obchode využívajú všeobecné obchodné podmienky, ktoré „predstavujú určitý osobitný katalóg ustanovení o vzájomných právach a povinnostiach, v ktorom sú podrobnejšie upravené podmienky fungovania celého zmluvného vzťahu.“8 Všeobecné obchodné podmienky obsahujú informácie najmä o:

 • spôsobe objednávky,
 • cenách ponúkaných tovarov a služieb,
 • spôsobe platby,
 • dodacích podmienkach,
 • možnostiach odstúpenia od zmluvy,
 • kúpnej zmluve a kedy sa považuje za uzatvorenú,
 • sankciách za porušenie zmluvných povinností,
 • spôsobe narábania s osobnými údajmi spotrebiteľa.

Všeobecné obchodné podmienky musia byť ľahko prístupné na webovej stránke, kde sa nachádza internetový obchod a každý spotrebiteľ, ešte pred vytvorením objednávky prostredníctvom daného internetového obchodu s nimi musí byť oboznámený a musí s nimi súhlasiť.

header-privacyZmluva uzavieraná na diaľku

Pri nákupe tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu, ako formy
zásielkového predaja, uzatvára predávajúci a kupujúci obchod na základe tzv. zmluvy na diaľku. „Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.“9 Pri transakciách, ktoré vznikajú prostredníctvom internetu v internetovom obchode je zmluva uzavieraná prostredníctvom administračného systému internetového obchodu.
Nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 13. júna 2014, v snahe zamedziť skresleným, či neúplným údajom rozširuje povinnosť zverejnenia informácií prevádzkovateľa internetového obchodu o informácie, ktoré musí spotrebiteľovi poskytnúť ešte pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku a to najmä:

 • cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť za
  účelom uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 • lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu,
 • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a podmienkach pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sprístupnením predvyplneného formuláru na odstúpenie od zmluvy a tiež formuláru na poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy,
 • informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • informáciu o existencii príslušných kódexov správania predávajúceho,
 • informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú,
 • informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú,
 • informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na
  vrátenie tovaru predávajúcemu,
 • informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas,
 • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby,
 • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim,
 • informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak mu takýto záväzok vyplýva zo zmluvy,
 • informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak mu takýto záväzok vyplýva zo zmluvy,
 • informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na
  zabezpečenie elektronického obsahu,
 • informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie,
 • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať.

Tieto nové informačné povinnosti, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, si prevádzkovateľ internetového obchodu splní tým, že o ne rozšíri svoje všeobecné obchodné podmienky, s ktorými sa spotrebiteľ oboznámi ešte pred uzatvorením zmluvy s prevádzkovateľom internetového obchodu. Vo všeobecných obchodných podmienkach tiež sprístupní predvyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Následne spotrebiteľ bezprostredne pred odoslaním objednávky vyjadrí súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdí záväznosť objednávky.

Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola transformovaná do slovenského právneho poriadku smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov. Táto smernica vytváraním rovnakých podmienok podnikania vo všetkých členských štátoch EÚ priniesla nové jednotné pravidlá pre podniky, pričom znížila náklady obchodníkov pri ponúkaní produktov a služieb spotrebiteľom za hranicami štátov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

two × five =